Ticketverkoop Spectrum Festival 18 juni 2022

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Begripsomschrijving
1.1 In de onderhavige Algemene Voorwaarden zullen de volgende begrippen (zowel in enkelvoud, als in meervoud) de volgende betekenissen dragen:
‘Algemene Voorwaarden’, de Algemene Voorwaarden Ticketverkoop Spectrum Festival;
‘Evenement’, de publieke of besloten gebeurtenis waarbij – bij wijze van voorbeeld, maar niet uitsluitend -een voorstelling van artistieke en/of sportieve aard wordt opgevoerd, waaronder doch niet beperkt tot een musical-, theater-, toneel-, of muziekvoorstelling, een concert, show of een sportevenement;
‘Locatie’, de plaats waar het evenement gehouden wordt;
‘Organisator’, de partij welke verantwoordelijk is voor de productie en/of organisatie van het evenement;
‘Overeenkomst’, de overeenkomst tussen Spectrum en de klant tot koop en aflevering van tickets;
‘Ticket’, het toegangsbewijs tot het Festival;

2. Toepasselijkheid
2.1 Op alle bestellingen van tickets van het Spectrum Festival zijn de onderstaande Algemene Voorwaarden van toepassing. Via de website van Spectrum aangeschafte tickets worden hierna genoemd “Tickets”.
2.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden aanvaardt.
2.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
2.4 Spectrum is gerechtigd de door afnemer opgegeven gegevens op juistheid te (laten) controleren. Het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens kan ertoe leiden dat geen overeenkomst tot stand komt en/of dat de Tickets niet worden toegezonden.
2.5 Spectrum is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, desnoods zonder opgave van redenen. De overeenkomst komt te allen tijde tot stand onder de ontbindende voorwaarde dat Spectrum de bestelling niet accepteert. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd deelt Spectrum dit schriftelijk (per email) mee binnen 3 werkdagen na ontvangst van de bestelling.

3. Prijzen/aanbiedingen
3.1 Alle aanbiedingen van Spectrum zijn vrijblijvend en Spectrum behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
3.2 Alle prijzen zijn vermeld in Euro’s inclusief BTW.
3.3 In sommige gevallen is er sprake van actieprijzen. Deze prijzen zijn geldig gedurende een bepaalde periode zolang de voorraad strekt. Op deze prijzen kan voor of na de bepaalde periode geen aanspraak worden gemaakt.
3.4 Spectrum kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke zet- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.
3.5 Spectrum houdt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen van Tickets te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. In geval van beperkte beschikbaarheid van een aanbieding heeft Spectrum, zodra de aanbieding niet meer beschikbaar is, het recht dezelfde Tickets tegen een hogere prijs opnieuw aan te bieden, zonder dat afnemer een beroep kan doen op de eerdere (lagere) prijs.
3.6 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan de bestelling kunnen nadere (betalings-bestel)voorwaarden worden gesteld. In het geval van technische storingen van welke aard dan ook waardoor de (creditcard-)betalingen niet, niet juist of niet tijdig kunnen worden verwerkt en/of geautoriseerd, is Spectrum niet aansprakelijk.
3.7 Indien afnemer met enige betaling in gebreke is, is Spectrum gerechtigd de (uitvoering van) de overeenkomst op te schorten.
3.8 Het storneren van een bedrag door Spectrum ontslaat afnemer niet van zijn betalings- en afnameverplichting.
3.9 Indien Spectrum (buiten-)gerechtelijke incassokosten moet maken ter incasso van het door afnemer verschuldigde bedrag komen deze voor rekening van afnemer, met een minimum van vijfentwintig (25) euro.

4. Gebruik van Spectrum Festival Tickets
4.1 Spectrum Festival Tickets kunnen niet worden teruggenomen of omgeruild en verliezen hun geldigheid bij het verstrijken van de daarop aangegeven geldigheidsdatum.
4.2 Tickets mogen niet gevouwen of anderszins beschadigd worden. Afnemer draagt hiervan het risico. Bij beschadiging kan toegang worden geweigerd en afnemer maakt in dat geval geen aanspraak op restitutie of vervanging.
4.3 Afnemers van Tickets dienen deze, ook na het betreden van het Evenement op eerste verzoek van de organisator te tonen. De organisator van het Evenement heeft tevens het recht naar een persoonlijke identificatie te vragen.
4.4 Tickets mogen wel doorverkocht worden mits de algemene voorwaarden van de organisator van het Evenement dit toestaan.

4.5 Het is verboden om Tickets voor commerciële doeleinden te gebruiken zonder daar schriftelijk toestemming voor te hebben gekregen van de organisator van het Evenement of de beurs en van Spectrum.

5. Annulering en teruggave
5.1 Spectrum heeft het recht om het Festival te verplaatsen of te annuleren. Als dit gebeurt zal Spectrum trachten voor een passende oplossing te zorgen. Als een evenement wordt geannuleerd of verschoven, zal Spectrum haar best doen u daarvan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen. Wij kunnen echter niet garanderen dat u voor aanvang van het evenement op de hoogte wordt gesteld en stellen ons niet verantwoordelijk voor eventueel gemaakte kosten.
5.2 Controleer voordat u uw reservering bevestigt altijd goed of u de juiste tickets heeft gereserveerd. Spectrum is niet verplicht eenmaal verkochte tickets terug te nemen of om te ruilen.
5.3 Spectrum is niet aansprakelijk voor vergoeding of restitutie van de Entreegelden bij een eventuele annulering van het Festival. Indien en voor zover Spectrum besluit tot restitutie van Entreegelden, zal restitutie van Entreegelden die aantoonbaar aan Spectrum zijn voldaan, kunnen plaatsvinden via Spectrum.
5.4 Spectrum zal in geen enkel geval gehouden zijn meer te vergoeden dan de Entreegelden. Dit houdt onder meer in dat nooit vergoed worden eventuele extra kosten welke Cliënt heeft betaald voor door of namens Organisator door Spectrum verleende diensten, zoals reserveringskosten. Spectrum aanvaardt in zodanig geval nimmer aansprakelijkheid voor eventuele overige direct of indirect gemaakte (on)kosten en/of uitgaven.

6. Betalingen
Spectrum accepteert iDEAL-betalingen via Mollie. Pas als de betaling akkoord is, zult u een bevestiging ontvangen dat uw bestelling definitief is.

7. Levering
7.1 De tickets worden direct na ontvangst van de bestelling als PDF per e-mail geleverd. Tickets worden na betaling ook als PDF-document gepresenteerd op het computerscherm van afnemer. Afnemer dient dit PDF-document zelf uit te printen en mee te nemen naar het Evenement.
7.2 De door Spectrum opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zoverdat noodzakelijk is.

8. Eigendomsvoorbehoud
Het eigendom van geleverde tickets gaat pas over indien u al hetgeen u, op grond van enige overeenkomst, aan Spectrum verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de tickets gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

9. Reclames en aansprakelijkheid
9.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de tickets aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Spectrum hiervan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen drie (3) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.
9.2 Indien is aangetoond dat de tickets niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Spectrum de keuze de desbetreffende tickets tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe tickets dan wel het betaalde bedrag daarvan te restitueren.
9.3 Spectrum is niet verantwoordelijk en verleent geen enkele garantie voor (de toegang van) het Evenement, voor de organisatie van het Evenement, voor de (artistieke) kwaliteit en inhoud van het Evenement, noch voor de gang van zaken in en rondom de Locatie en aanvaardt ter zake geen enkele aansprakelijkheid.
9.4 Spectrum kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor schade ten gevolge van dood, letsel, ongevallen, kwetsing, verlies, beschadiging of diefstal veroorzaakt aan de Cliënt tijdens of ten gevolge van een bezoek aan het Evenement of de Locatie.

10 Elektronische communicatie en bewijs
10.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van gegevens en berichten ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen klant en Spectrum (dan wel door klant ingeschakelde derden), is Spectrum niet aansprakelijk.
10.2 De administratie van Spectrum geldt als volledig bewijs van het bestaan, de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst met de klant in een eventuele gerechtelijke procedure, tot op tegenbewijs door de partij, die zich beroept op het feit dat het bewijs niet betrouwbaar is.

11. Overmacht
11.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Spectrum in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Spectrum gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
11.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Spectrum kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

12. Bijzondere bepalingen, aansprakelijkheid
12.1. De koper van een door Spectrum geleverd ticket dient zich als goede en ordelijke bezoeker van evenementen te gedragen en zich te houden aan aanwijzingen door of vanwege de organisator van een door hem te bezoeken evenement alsmede door het bevoegd gezag gegeven.
12.2 Voor een weigering van organisatoren van een evenement of het openbaar gezag om koper van een door Spectrum geleverd ticket toe te laten tot een evenement vanwege handelingen en/of nalaten door de koper zal Spectrum niet aansprakelijk zijn.
12.3 De koper van een ticket bezoekt een evenement op eigen risico. Spectrum zal niet aansprakelijk zijn voor schade die bij koper ontstaat bij de reis van of naar het evenement of het bijwonen daarvan.
12.4 Koper van een door Spectrum geleverd ticket dient zich zelf op de hoogte te stellen van aanwijzingen door of namens de organisator van het evenement of het bevoegde gezag gegeven betreffende, alsmede van wijzigingen met betrekking tot het evenement, zoals aanvangstijdstip en dergelijke. Op Spectrum rust geen verplichting tot het dienaangaande nader informeren van koper van een ticket.

13. Diversen
Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Spectrum in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Spectrum vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

Gegevens Spectrum
Naam : Spectrum B.V.
Vestigingsadres : Nieuweweg 87
Postcode & plaats : 8051 EC Hattem
Bank: NL55 INGB 0004209412
KvK: 72035307
BTW: 8589.56.330.B.01
E-mail: info@spectrum13.nl